Aquest dijous es va presentar a Vic l’esborrany de la Declaració de Vic. Aquest document ha estat elaborat per un Grup de Treball sorgit del Consell de Ciutat. Aquesta declaració recull els principis i definicions de tots aquells àmbits socials que generen situacions de DISCRIMINACIÓ a la ciutat de Vic. En l’elaboració ha participat TALCOMSOM.

Els temes tractats son: la pobresa, la immigració, la gent gran, els discapacitats, els malalts, l’aspecte físic, la diversitat sexual, les creences religioses, la utilització de l’espai public, la llengua catalana, el gènere i els espais i xarxes de relació social.

Des de el grup de treball de la declaració és va acordar que un cop fet l’esborrany s’enviaria per tal de que tothom pugues fer aportacions, creiem que la vostra opinió es molt important per tal que la DECLARACIÓ DE VIC sigui un document consensuat i compartit amb tota la ciutadania i les entitats de Vic. Un cop arribin totes les aportacions es farà un buidatge i un segon esborrany de la declaració que es tornarà a enviar a tots els membres del Consell de Ciutat.

Podeu fer les vostres aportacions contestant aquestes preguntes:

1. Compartiu el contingut de l’esborrany de la Declaració de Vic? Quins punts creieu que s’haurien de millorar o modificar? Feu la vostra proposta de modificació

2. Creieu que s’haurien d’incorporar altres àmbits que poden generar discriminació? Quins àmbits?

3. A més dels membres del Consell de Ciutat, amb qui creieu que s’hauria de consensuar aquesta declaració?

4. Com creieu que s’hauria de fer difusió per tal que la declaració fos assumida per tota la ciutadania?

5. Altres qüestions que vulgueu plantejar entorn la Declaració de Vic

Ens podeu fer arribar les vostres respostes a info@talcomsom.org

Es presenta a Vic l’esborrany de la Declaració de Vic